Search This Site

Saoráil Faisnéise

Tá Oifig Fhear an Phobail um Pinsin faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise (SF), 1997 arna leasú ag an Acht um Shaoráil Faisnéise (Leasú), 2003 agus faoi réir Alt 23 den Acht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 2003 agus an Achta um Shaoráil Faisnéise 1997 (Comhlachtaí Forordaithe) Rialúcháin 2006 (I.R. Uimh. 297 de 2006).

 

 Suíonn an tAcht um Shaoráil Faisnéise trí cheart reachtúla nua: 

  • ceart rochtana de réir an dlí ag gach duine ar fhaisnéis atá coinnithe ag comhlachtaí poiblí:

  • ceart de réir an dlí ag gach duine a iarraidh go leasófaí faisnéis oifigiúil a bhaineann leis nó léi nuair atá an fhaisnéis sin neamhiomlán, mícheart nó míthreorach;

  • ceart de réir an dlí ag gach duine a iarraidh go léireofaí dó/di cúiseanna le cinntí a dhéanann difear don duine.

 Tá na cearta seo srianta áfach i gcás Oifig Fhear an Phobail um Pinsin, sa mhéid is go n-eisiaitearr ó fheidhm fhorálacha an Achta SF de réir Alt 46(1)(c)(v) d'Acht SF na bliana, 1997 (arna chur isteach ag Alt 23(b) den Acht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 2003, taifid a bhaineann le himscrúdú nó le fiosrúchán a dhéanann Fear an Phobail um Pinsin faoi Acht na bPinsean 1990.

 Beidh taifid eile – mar shampla iadsan a bhaineann le riarachán na hOifige, nó le cúrsaí pearsanra, nó le teagmhálacha ginearálta le comhlachtaí poiblí – ar fáil faoin Acht SF (faoi réir ghnáthfhorálacha an Achta sin).

 
Admhóidh an Oifig iarratas laistigh de dhá sheachtain agus tabharfar freagairt laistigh de cheithre seachtaine. Tabharfar cúnamh réasúnta do dhaoine atá ag lorg taifid a n-iarratais a fhoirmliú chun gur féidir an taifead sonrach a aithint. Cuirfear in iúl d’iarratasóirí aonair an ceart atá acu athbhreithniú ar aon chinneadh a dhéanfar faoin Acht a iarraidh.

  

 

CEARTA ATHBHREITHNITHE AGUS ACHOMHAIRC

Foráiltear san Acht SF do cheart athbhreithnithe agus ina dhiaidh do cheart achomhairc sa chás nach bhfuil an duine sásta leis an gcinneadh. Bheadh ceart athbhreithnithe agus achomhairc i gceist freisin i gcás gur cuireadh siar an cead rochtana, nó i dtaca le méid na dtáillí a iarradh, nó i ndáil leis an bhfoirm a gcomhlíontar an t-iarratas, m.sh. má ba mhian leis an iarratasóir an fhaisnéis a fháil ar dhiosca ríomhaire ach go gcinneann an comhlacht í a chur ar fáil i bhfoirm fótachóipe. Tá mionsonraí na meicníochta athbhreithnithe/achomhairc maidir le hOifig Fhear an Phobail um Pinsin leagtha amach anseo thíos.

 

 Féadfaidh tú athbhreithniú inmheánach a iarraidh maidir leis an gcinneadh tosaigh; is oifigeach ag leibhéal níos airde a dhéanfaidh sin más amhlaidh:

1.go bhfuil tú míshásta leis an bhfreagra tosaigh a fuair tú, is é sin diúltú d’iarratas, foirm rochtana, táillí, nó

2. . nach bhfuil freagra ar d’iarratas faighte agat laistigh de cheithre seachtaine ón dáta ar cuireadh isteach é (meastar gur diúltú ar iarratas é sin agus ceadaítear duit dul ar aghaidh leis an iarratas ar athbhreithniúinmheánach).

 

NÓTAÍ maidir le hIARRATAIS a DHÉANAMH

 

 

Ba chóir an t-iarratas SF a dhéanamh i scríbhinn agus d’fhonn aon mhíthuiscint a d'fhéadfadh tarlú a sheachaint ba chóir a shonrú san iarratas gur faoin Acht SF a dhéantar é. (Cliceáil anseo chun litir shamplach maidir le hiarratas ar fhaisnéis a fheiceáil). Más mian leis an iarratasóir go gcuirfí an fhaisnéis ar fáil dó/di i bhfoirm amháin, m.sh. fótachóip, diosca ríomhaire, seachas i bhfoirm eile ba chóir go luafaí sin san iarratas. Ba chóir d’iarratasóirí an oiread mioneolais agus is féidir a sholáthar le go mbeifear in ann an taifead atáthar a lorg a aithint. Más deacair an taifead a iarrtar a aithint, níor leasc le foireann na hOifige cúnamh a thabhairt don iarratasóir chun an t-iarratas a ullmhú.
Ní mór iarratas ar athbhreithniú inmheánach a dhéanamh laistigh de cheithre seachtaine ón gcinneadh tosaigh. Ní mór don Oifig an t-athbhreithniú inmheánach a thabhairt chun críche ansin laistigh de thrí seachtaine. Ní mór de ghnáth athbhreithniú inmheánach a iarraidh sula ndéanfar achomharc breise. Is oifigeach ag leibhéal níos sinsearaí ná oifigeach an chéad chinnidh a dhéanann athbhreithniú ar bith a bheartaítear faoi na nósanna imeachta maidir le hathbhreithniú inmheánach. De ghnáth féadfaidh cinntí a dhéanann comhlacht poiblí ag céim an athbhreithnithe bheith ina n-ábhar d’athbhreithniú breise an Choimisinéara Faisnéise.
 
Ba chóir iarratais i scríbhinn a chur chuig:

 

Joe Dempsey,

Oifig Fhear an Phobail um Pinsin,

36 Sráid an Mhóta Uachtarach,

Baile Átha Cliath 2.
Teil: 01-6471652
Faics: 01-6769577

  

RÁTAÍ

 

Foráiltear in Alt 47 den Acht SF do tháille ‘aitheantais’ chun iarratais ar fhaisnéis neamhphearsanta a phróiseáil agus do tháillí ar an am a caitheadh ag lorg taifead agus ar aon chostais fótachóipeála a chuaigh leis an ábhar a iarradh a chur ar fáil.
Iarratas ar leasú ar thaifead ina bhfuil faisnéis mhícheart
Táillí Aitheantais:I Rialacháin a rinneadh an tAire Airgeadais tá táillí leagtha síos le haghaidh iarratas neamhphearsanta SF le héifeacht ó 7 Iúil, 2003. Seo a leanas na táillí:

  

Sceideal na dTáillí 
Cineál an Iarratais Táille Chaighdeánach * Táille Laghdaithe**
Iarratas tosaigh faoi Alt 7 den Acht €15 €10
Achomharc Inmheánach faoi Alt 14 den Acht €75 €25
Achomharc chuig an gCoimisinéir Faisnéise faoi Alt 34 €150 €50
Iarratas ar fhaisnéis phearsanta faoi Alt 7 Saor in aisce Saor in aisce
Iarratas ar leasú ar thaifead ina bhfuil faisnéis mhícheart Saor in aisce Saor in aisce
Iarratas ar chúiseanna le cinntí a dhéanann difear do dhuine aonair Saor in aisce Saor in aisce

 

*Ní bhíonn aon táillí i gceist nuair a dhéantar achomharc in aghaidh cinnidh táille ‘aitheantais’ a ghearradh nó in aghaidh cinnidh táille nó éarlais a ghearradh maidir le cuardach agus aisghabháil faoi Alt 47 den Acht.
** Beidh feidhm ag táillí laghdaithe maidir le tríú páirtithe a dhéanann achomharc in aghaidh cinnidh a bhfaisnéis a scaoileadh ar fhorais a bhaineann le leas an phobail.
 
Táillí eile:

 

 

Sceideal na dtáillí eile 
Cur síos
Táille
Cuardach agus Aisghabháil  €20.95 in aghaidh na huaire
Cóipeáil – fótachóip in aghaidh na bileoige
€0.04
Cóipeáil – diosca flapach €0.51
Cóipeáil - CD Rom €10.16

Cóipeáil - radagraf

€6.35

 

Lámhleabhair maidir le hAilt 15 agus 16

 Cuireann Ailt 15 agus 16 de na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise ceangail ar gach eagraíocht ábhartha lámhleabhair a fhoilsiú mar áis do bhaill an phobail chun a gcearta faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise a fháil amach agus a fheidhmiú.

 

Click here for Section 15 Manual

Click here for Section 16 Manual