Search This Site

Reachtaíocht Rialaithe

Cuireadh Oifig Fhear an Phobail um Pinsin ar bun faoi Chuid XI d'Acht na bPinsean 1990 (arna cur isteach ag the Acht na bPinsean (Leasú) 2002).

Foráladh san Acht Leasa Shóisialaigh (Forálacha. Ilghnéitheacha), 2003 go mbeadh feidhm ag an Acht um Shaoráil Faisnéise (ASF) maidir le Fear an Phobail um Pinsin; foráladh ann freisin go mbeadh faoiseamh ag cásanna a bhí á n-imscrúdú ag Fear an Phobail um Pinsin ó fheidhmiú an Achta um Shaoráil Faisnéise.

Rinneadh Rialacháin maidir le Fear an Phobail um Pinsin, dar teideal Rialúcháin um Fhear an Phobail um Pinsin, 2003 (I.R. Uimh. 397 de 2003) i mí Mheán Fómhair 2003. Chuir I.R. Uimh. 398 de 2003 tús feidhme leis na hailt ábhartha d'Acht na bPinsean an 2 Meán Fómhair 2003.

Chuir I.R. Uimh. 399 de 2003 tús feidhme le hAlt 23 den Acht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 2003. Foráiltear ann go mbeidh feidhm ag an Acht um Shaoráil Faisnéise maidir le Fear an Phobail um Pinsin ach go mbeidh faoiseamh ag cásanna atá á n-imscrúdú ó fheidhmiú an Achta. Tá tuilleadh faisnéise anseo maidir leis an ASF.
 
Rinne Sceideal 2, Cuid 2 den Acht um Aoisliúntas na Seirbhíse Poibli (Forálacha Ilghnéitheacha), 2004, leasú maidir le haois éirithe as oifig do dhaoine a bheidh ceaptha d’oifig Fhear an Phobail um Pinsin amach anseo.
 
Rinneadh mionleasú maidir le formáid na ngearán i Sceideal 2, alt 23, den Acht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 2004. Rinne sin leasú freisin ar fhorálacha a bhaineann le híocaíochtaí caiteachas taistil, etc., do dhaoine a fhreastalaíonn ar chaingean chúirte chun críche imscrúdaithe.
 
Fuair Fear an Phobail um Phinsin cumhacht de bhun an Achta um Athchóiriú an Dlí Leasa Shóisialaigh agus um Pinsin, 2006, an ceanglas maidir le Réiteach Aighnis Inmheánach a tharscaoileadh in imthosca áirithe.